Algemene voorwaarden: Abonnement

Deze Algemene Voorwaarde is voor het laatst aangepast op 09 juni 2021 te Amsterdam

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden:
de onderhavige bepalingen
Bike:
de in de offerte gespecificeerde (bak)fietsen en/of elektrische (bak)fiets, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassen e.d.
Noord:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V., de verhuurder van Bikes en Containers
Huurder:
de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die Bikes huurt van Noord
Smart:
abonnement voor de huur van een  Bike, waarbij Huurder aansprakelijk is voor schade aan de Bike conform Tabel 1 en Noord een eigen risico hanteert van € 700 per Bike en € 350 per accu in geval van diefstal.
Smart Plus:
abonnement voor de huur van een  Bike, waarbij Huurder niet aansprakelijk is voor schade aan de Bike conform Tabel 1 en Noord een eigen risico hanteert van € 700 per Bike en € 350 per accu in geval van diefstal.
All-risk:
abonnement voor de huur van een  Bike, waarbij Huurder niet aansprakelijk is voor schade aan de Bike conform Tabel 1 en Noord een eigen risico hanteert van € 350 per Bike en/of accu in geval van diefstal.
Noord Tegoed:
Elke maand dat je een Noord e-bike huurt ontvang je Noord tegoed.
De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

2. Aanmelding en overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten verricht door Noord. Acceptatie en verstrekking van de algemene voorwaarden door en aan Huurder geschiedt tijdens het invullen van het online aanmeldformulier door Huurder op de website van Noord.
 2. Noord en Huurder sluiten een overeenkomst, op basis van het ingevulde aanmeldformulier op www.ridenoord.com. De aanmelding bevat een omschrijving van de te verhuren Bike, de huursom (en eventuele bijkomende kosten) en de wijze van betaling.
 3. De overeenkomst tussen Noord en Huurder komt tot stand door het invullen van het aanmeldformulier en betaling van de eerste termijn vooruit op de website www.ridenoord.com, dan wel wanneer Noord op verzoek van Huurder met de uitvoering van de overeenkomst is gestart. Huurder die consument is heeft 14 dagen bedenktijd, tenzij de overeenkomst tijdens de bedenktijd is uitgevoerd. Is de huur tijdens de bedenktijd met instemming van Huurder gedeeltelijk uitgevoerd, dan dient Huurder de dienst naar rato te betalen bij ontbinding tijdens de bedenktijd.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij Noord, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer.
 5. Indien Noord in een voorkomend geval een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet strikt mocht hanteren, dan houdt dat geen afstandsverklaring van deze algemene voorwaarden in.
 

3. Soort abonnement

 1. Huurder zal bij het aangaan van de overeenkomst kiezen voor een Smart, Smart Plus of All-risk abonnement.
 2. Indien huurder de Bike binnen 7 dagen na starten van het abonnement retourneert, in de zogenaamde proefweek, worden de huurkosten geretourneerd.
 

4. Vergoeding, wijziging en betaling

 1. Huurder is de vooraf overeengekomen huursom en bijkomende kosten bij vooruitbetaling verschuldigd aan Noord. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. Bij registratie zal Huurder de eerste termijn vooruitbetalen.
 2. Het gespaarde Noord tegoed kan ingewisseld worden voor een nieuwe of refurbished e-bike uit onze webshop, op basis van beschikbaarheid. Tegoed kan niet ingewisseld worden voor euro’s of andere producten uit de shop. Het tegoed kan niet toegepast worden in combinatie met andere kortingen.
 3. Noord is gerechtigd de huurprijs te wijzigen. In dat geval kan de overeenkomst niet door Huurder worden beëindigd, tenzij de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en Huurder consument is. Prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals de verhoging van btw, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 4. Alleen overeengekomen kosten kunnen aan Huurder in rekening worden gebracht, behoudens het geval dat Huurder schadevergoeding aan Verhuurder is verschuldigd.
 5. Noord zal Huurder een factuur sturen voor de huursom en bijkomende kosten over de komende termijn. Het abonnement start op de weekdag dat jij je e-bike ontvangt en de volgende facturen zullen altijd op die weekdag plaatsvinden, bijv. start op zondag, alle volgende facturen op zondag.
 6. Het verschuldigde bedrag van de factuur zal middels automatische incasso worden geïncasseerd. Indien het voor Noord niet mogelijk is het door Huurder verschuldigde bedrag middels automatische incasso te innen op de volgens lid 4 vastgestelde kalenderdag, dan is Huurder van rechtswege in verzuim. Noord zal dan binnen 14 dagen nogmaals het verschuldigde bedrag proberen te innen door middel van automatische incasso. Slaagt ook de tweede incassopoging niet, dan schort Noord haar verplichtingen jegens Huurder op en zal Noord de Bike ophalen bij Huurder. Hiervoor zal door Noord € 30 aan kosten in rekening worden gebracht. Noord is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 7. Alvorens de overeenkomst te ontbinden zal Noord Huurder eenmalig een kosteloze aanmaning sturen met een laatste betalingstermijn van 14 dagen. Als hierna nog steeds niet door Huurder is betaald, maakt Noord tevens aanspraak op de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten.

5. Aflevering

 1. Noord verbindt zich jegens Huurder om de Bike ter beschikking te stellen zoals in de overeenkomst omschreven.
 2. De Bike wordt afgeleverd op de locatie zoals gemeld in het aanmeldformulier of opgehaald bij een Noord pick-up point. Voor het afleveren van de Bike brengt Noord € 30 aan kosten in rekening, zo ook bij het ophalen van de Bike bij einde overeenkomst. Het ophalen en afleveren van de Bike door Huurder bij een Noord pick-up point is gratis. De afleveringsdatum van de Bike geldt als aanvangsdatum van de overeenkomst.

6. Verplichtingen huurder

 1. Huurder mag de Bike alleen gebruiken in overeenstemming met de aard en bestemming ervan. Huurder moet netjes met de Bike en toehoren (waaronder de sleutels) omgaan. Het is verboden om de Bike te gebruiken op een terrein waarvoor de Bike niet geschikt is. Het opladen van de accu dient correct en op een veilige plaats te geschieden ter voorkoming van oververhitting en/of brandgevaar. De oplader dient uit het stopcontact gehaald te worden wanneer de accu vol is en wanneer de oplader niet gebruikt wordt.
 2. Huurder mag de Bike niet door- of onderverhuren, uitlenen, in gebruik geven, vervreemden of bezwaren.
 3. Huurder moet de Bike inleveren in dezelfde staat als hij/zij de Bike heeft ontvangen. Het is Huurder niet toegestaan eigenhandig modificaties op de Bike aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager.
 4. Indien er een defect is aan de Bike, mag Huurder er niet mee doorfietsen als dit het erger maakt. Huurder is dan gehouden de instructies in artikel 7 op te volgen.
 5. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike (met uitzondering van de sleutelversie) vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op de overeengekomen thuislocatie van Noord. Op andere plaatsen kan de Huurder de Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd.
 6. Huurder zal de Bikes steeds tegen diefstal (laten) beveiligen door correct en deugdelijk gebruik van de door Noord verstrekte sloten.

7. Service, onderhoud en instructies huurder

 1. Noord verzorgt het regulier onderhoud van de Bike naar eigen inzicht.
 2. Noord heeft de bevoegdheid Bikes te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder is gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles.
 3. In geval van beschadiging of vermissing van de Bike, dient Huurder Noord hier binnen 24 uur over te informeren en alle redelijke instructies van Noord op te volgen, waaronder doch niet beperkt tot het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door Noord), het inleveren van een ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier indien de schade is veroorzaakt door een derde en het verstrekken van alle inlichtingen aan Noord en diens verzekeraar.
 4. Huurder mag de Bike niet door een derde laten repareren, anders dan met toestemming van Noord.
 5. Noord zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en de Bike repareren, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien de Bike niet direct kan worden gerepareerd, neemt Noord binnen 48 uur contact op om een omruiling van de Bike in te plannen. Aan deze termijn kan huurder geen rechten ontlenen. Omruiling vindt slechts plaats op het door Huurder op het aanmeldformulier opgegeven adres. Omruiling is kosteloos in geval van een all-in prijs of bij omruiling op een pick-up point. In alle overige gevallen brengt Noord € 30 voorrijkosten in rekening.
 6. Regulier onderhoud aan de Bike is voor rekening van Noord. Indien er naar het oordeel van Noord echter sprake is van een defect of schade als gevolg van het gebruik door of namens Huurder, dan zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Deze kosten zullen dan door Noord overeenkomstig de in het navolgende artikel opgenomen tabel bij Huurder in rekening worden gebracht.
 7. In geval van ondeugdelijk gebruik van de Bike door Huurder, is Noord gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder de onmiddellijke inname van de Bikes zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt in elk geval verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg.
 8. Noord zal alleen de Bike omruilen of repareren, indien Huurder op dat moment aan alle financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

8. Schade, diefstal, aansprakelijkheid en abonnementsvorm

  1. Het gebruik van de Bike is geheel op eigen risico.
  2. Noord inspecteert de Bike bij inlevering op eventuele schade (waaronder diefstal of vermissing van de Bike en/of onderdelen). Indien de Bike schade blijkt te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door Huurder. Uitsluitend in geval van een Smart abonnement (en niet in geval van een Smart Plus of All-risk abonnement) zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van Noord behoort te komen. Noord hanteert daarbij onderstaande tabel (bedragen zijn inclusief BTW):
Accuschade €250
Accuhouder €30
Controller €200
Controller case €50
Oplader €85
Sleutel of slot €50
Smartlock €125
Spatbord €95
Voorrek €95
Voorvork €300
Wiel (velg) €100
Zadel €65
  1. Bij het Smart en Smart Plus abonnement hanteert Noord in geval van diefstal een eigen risico van € 700 per Bike en € 350 per accu. In het geval van een all-risk abonnement hanteert Noord in geval van diefstal een eigen risico van €350 per Bike en/of accu.
  2. Het bepaalde in lid 3 geldt ongeacht de abonnementsvorm slechts indien de originele sleutel door Huurder wordt overhandigd aan Noord. Indien originele sleutel niet aan Noord geretourneerd kan worden, zal het volledige bedrag van de Bike inclusief accu van € 3.500 aan Huurder in rekening worden gebracht (vermeerderd met € 350 in geval van een tweede accu). Aldus hanteert Noord in geval van schade of diefstal de navolgende tabel:
Smart Smart Plus All-risk
✓ Schades ✓ 100% schade gedekt ✓ 100% schade gedekt
✓ 70% dekking bij diefstal* ✓ 70% dekking bij diefstal* ✓ 90% dekking bij diefstal*
*) in geval van een sleutelversie: bij inlevering van de originele sleutel
 1. Huurder ontvangt pas een nieuwe Bike of accu, nadat hij het eigen risico heeft voldaan.
 2. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike meer gebruiken ingeval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal.
 3. Indien de Bike wordt teruggevonden na een diefstalmelding, zal in plaats van het eigen risico € 50 verwerkings- en administratiekosten bij Huurder in rekening worden gebracht.
 4. Indien een Bike opgehaald dient te worden bij het Fietsdepot, brengt Noord hiervoor een bedrag van € 50 aan kosten bij Huurder in rekening.

9. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij Huurder en Noord schriftelijk anders zijn overeenkomen.
 2. Noord en Huurder kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging door Huurder kan uitsluitend online via het daartoe bestemde formulier op de website van Noord.
 3. Indien sprake is van een proefweek, kan de huurder de e-bike binnen 7 dagen kosteloos retourneren. De huurder betaalt alleen voor de gemaakte schades, die niet binnen zijn afgesloten abonnement vallen. De huur van de eerste week wordt na het retourneren van de e-bike teruggestort en eventueel betaalde bezorgkosten worden niet terugbetaald.
 4. Noord kan de overeenkomst daarnaast met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar toekomende rechten, indien: a. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst; b. Huurder in staat van faillissement is verklaard of is toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen; c. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van Noord kan worden gevergd.
 5. Gedurende de in lid 2 genoemde opzegtermijn is Huurder de overeengekomen vergoeding voor de termijn verschuldigd. Binnen de opzegtermijn neemt Noord contact op met Huurder om het retourneren van de Bike te bespreken. Inlevering van de Bike dient uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn te geschieden. Huurder zal alle medewerking aan Noord verlenen om de Bike terug te geven.
 6. Bedragen die Noord voor opzegging heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar.
 7. De Bike kan door Huurder kosteloos worden ingeleverd bij een Noord pick-up point. Voor het ophalen van de Bike brengt Noord € 30 in rekening.
 8. Indien de Bike niet uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn door Huurder is geretourneerd, zal: a. de opzegging worden geacht geen effect te hebben, indien Huurder de betalingen conform de overeenkomst na deze datum continueert. De overeenkomst duurt dan onverminderd voort; b. de opzegging in stand blijven, indien Huurder na deze datum geen betalingen conform de overeenkomst meer voldoet en Huurder geen gehoor geeft aan de sommatie van Noord om de Bike binnen 14 dagen in te leveren, gedurende welke termijn Huurder de volledige huursom voor één termijn verschuldigd is. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn is Noord gerechtigd de volledige kosten van de Bike overeenkomstig artikel 8 lid 3 van deze voorwaarden bij Huurder in rekening te brengen. Artikel 8 lid 4 is dan tevens van toepassing.

10. Ontbinding

 1. Artikel 9 laat ontbinding door Noord op grond van de wet onverlet.
 2. In geval van ontbinding zal Huurder de Bike uiterlijk binnen twee dagen na de ontbindingsdatum retourneren overeenkomstig artikel 9 lid 6. Indien de Bike niet binnen die termijn door Huurder is ingeleverd, is het bepaalde in artikel 9 lid 7 sub a en b van overeenkomstige toepassing, waarbij onder ‘deze datum’ dan de ontbindingsdatum wordt bedoeld.
 3. Bedragen die Noord voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door Noord ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Noord is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

11. Privacy

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het informeren van Huurder over het gebruik of onderhoud van Bikes worden persoonsgegevens van Huurder verwerkt, waaronder een kopie van het ID-bewijs van Huurder overeenkomstig de privacywetgeving. Noord controleert de kredietwaardigheid van Huurder op basis van de aanmelding.
 2. Huurder gaat ermee akkoord dat de e-bike is uitgerust met GPS en dat deze data anoniem wordt gebruikt voor optimalisatie van onze dienstverlening. De locatiedata zal niet gekoppeld worden aan persoonsgegevens tenzij er een officieel verzoek gedaan wordt vanuit een opsporingsinstantie onder het gezag van het OM.

12. Eigendom

 1. De eigendom van Bikes berust bij Noord. Bij het eindigen van de overeenkomst zal Huurder de Bikes aan Noord overhandigen. Opschorting van deze verplichting tot afgifte niet toegestaan.

13. Aansprakelijkheid

 1. Noord is nimmer gehouden andere schade aan Huurder te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden. Noord is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ondeugdelijk gebruik van de Bike en/of accu zoals bedoeld in artikel 7 lid 7 van deze voorwaarden.
 2. Noord is slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan de Bike, indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst al aanwezig was en Noord dit wist of behoren te weten of indien het gebrek is ontstaan na het aangaan van de overeenkomst maar toch aan Noord is toe te rekenen. Noord is niet aansprakelijk voor schade die Huurder kan verhalen op zijn/haar schadeverzekeraar of hiervoor Huurder een andere uitkering heeft gekregen, tenzij Noord het gebrek bij het sluiten van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, dan wel de gebreken aan de Bike zijn ontstaan door opzet of grove schuld van Noord.
 3. In alle gevallen waarin Noord gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eigen risico, althans het door Huurder betaalde factuurbedrag onder de overeenkomst.
 4. Noord maakt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. Noord is niet aansprakelijk voor een tekortkoming onder de overeenkomst indien dit het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van haar toeleveranciers.

14. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op alle betrekkingen tussen Noord met Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

15. Wijziging

 1. Noord heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor het intreden van de aangepaste algemene voorwaarden zal Noord Huurder informeren. Heeft de wijziging tot gevolg dat aan Huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Huurder die consument is de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zal treden.

Algemene voorwaarden: Aankoop

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9 – De prijs
 • Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 13 – Betaling
 • Artikel 14 – Klachtenregeling
 • Artikel 15 – Geschillen
 • Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Noord, The E-bike Company;

Disketteweg 9, 1033NW Amsterdam;

Telefoonnummer: +31 85 130 05 78, Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00

E-mailadres: info@noord.nl

KvK-nummer: 62005723

Btw-identificatienummer: NL854590730B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de alge-mene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vori-ge lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opge-slagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezon-den.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeel-dingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aan-leiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden pro-ducten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het mo-ment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de on-dernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aan-bod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende techni-sche en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van da-ta en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van be-lang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onder-nemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoe-ring bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schrif-telijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan wor-den opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten te-recht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het her-roepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voor-waarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde be-taalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het pro-duct wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroe-pingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de on-dernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de con-sument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de on-dernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzege-ling heeft verbroken. h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een be-paalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebo-den producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van ver-anderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Op e-bikes geldt een garantietermijn van 2 jaar. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvra-gen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft ge-maakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geac-cepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertra-ging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitge-voerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schade-vergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich in-spannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde be-dragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als be-doeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens on-verwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke be-perkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Betaling

 1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en dui-delijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwer-kingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig ant-woord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vat-baar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schrifte-lijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voor-waarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Geschillen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen